آزمایشگاه رامان
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه دکتر رسول ملک فر
شماره ثابت 82884473
نشانی تهران-جلال آل احمد-کوی نصر
درباره آزمایشگاه قابلیت ثبت و ضبط طیف های رامان
تجهیزات آزمایشگاه