آزمایشگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش(VSM)
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه دکتر احمد یزدانی
شماره ثابت 82883411 -82883439
نشانی جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، طبقه دوم، بخش فیزیک اتاق 4201
درباره آزمایشگاه اندازه گیری لوپ مغناطیسی
تجهیزات آزمایشگاه