آزمایشگاه اشعه ایکس
اطلاعات آزمایشگاه
جایگاه سازمانی دانشکده علوم پایه گروه زمین شناسی
مدیر آزمایشگاه رییس بخش زمین شناسی
شماره ثابت 82883426 - 82883427
نشانی تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و دکتر چمران-دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده علوم پایه-بلوک شمالی- طبقه زیرزمین-اتاق منهای 310 کد پستی: 1411713116
درباره آزمایشگاه در این آزمایشگاه انواع خدمات علمی و پژوهشی در زمینه اشعه ایکس ارائه میگردد.
تجهیزات آزمایشگاه