توزین با دقت 0.01

نام خدمت
توزین با دقت 0.01
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 0 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده دستگاه
AND | ژاپن
توضیحات دستگاه

اندازه گیری وزن مواد با دقت 0.01