آب مقطر گیری

نام خدمت
آب مقطر گیری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر لیتر مبلغ 35,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آب مقطر گیری
سازنده دستگاه
FATER ELECTRONIC | ایران
توضیحات دستگاه
  • تولید آب مقطر برای آزمایشها
  • ظرفیت تولید 2 لیتر در ساعت