دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون

نام خدمت
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سنجش تراوایی غشاءهای اولترا و مایکرو فیلتراسیون
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری میزان تراوایی و دفع غشاهای اولترا و میکرو فیلتراسیون