دستگاه تماس دهنده غشایی

نام خدمت
دستگاه تماس دهنده غشایی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تماس دهنده غشایی
سازنده دستگاه
NA | ایران
توضیحات دستگاه
  •  اندازه گیری تراوایی گاز و گزینش پذیری اکسیژناتورها