ترازوی آزمایشگاهی

نام خدمت
ترازوی آزمایشگاهی
نحوه انجام
توسط متقاضی
آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده دستگاه
KIA-ARA | ایران
توضیحات دستگاه
  •  ظرفیت: 0-2000 گرم، دقت: 0.1 گرم