فوم میکروسلولی گرم

نام خدمت
فوم میکروسلولی گرم
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 0 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست