IR

نام خدمت
IR
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد
آزمایشگاه
آزمایشگاه اسپکتروسکوپی مولکولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
دکتر نادر علی زاده مطلق عراقی
شماره تماس
82884449
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
IR | IR-460
سازنده دستگاه
Shimadzu | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد
  • این روش طیف سنجی برای شناسایی گروه های عاملی موجود در ساختار یک گونه و شناسایی کیفی مولکول های مختلف و تعیین ساختار گونه های مختلف(مخصوصا گونه الی) می باشد.برای نمونه های جامد - مایع وگاز عمدتا کاربرد کیفی و مقایسه ای دارد