آنالیز سطح ویژه -فقط BET

نام خدمت
آنالیز سطح ویژه -فقط BET
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

ارائه  ایزوترم-مساحت سطح BET-مساحت سطح لانگمور-BJHجذب و واجذب DFT pore size-alpha s-method -f ratio method

آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
نجف آهوپای
شماره تماس
82884478-82883472
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 1,300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.