خشک کت سینی

نام خدمت
خشک کت سینی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
خشک کت سینی
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • دارای 5 سینی
  • حداکثر 120 درجه سیلسیوس