میکروسکوپ نوری

نام خدمت
میکروسکوپ نوری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
میکروسکوپ نوری | نامشخص
سازنده دستگاه
Olympus | ژاپن
توضیحات دستگاه
  • حداکثر بزرگنمایی 1000 برابر با دوربین