تراش دومتری

نام خدمت
تراش دومتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تراش دومتری | نامشخص
سازنده دستگاه
نامشخص چین | چین
توضیحات دستگاه
  • نقشه قطعه پس از تایید توسط اپراتور دستگاه تراشیده خواهد شد