فرز 120

نام خدمت
فرز 120
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 750,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فرز | فرز 120
سازنده دستگاه
نامشخص چین | چین
توضیحات دستگاه
  • نقشه قطعه پس از تایید توسط اپراتور دستگاه تراشیده خواهد شد