صفحه تراش

نام خدمت
صفحه تراش
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
صفحه تراش | نامشخص
سازنده دستگاه
نامشخص ایران | ایران
توضیحات دستگاه
  • نقشه قطعه پس از تایید توسط اپراتور دستگاه تراشیده خواهد شد