کوره 1200

نام خدمت
کوره 1200
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
کارگاه شکل دهی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه پلیمر
مدیر آزمایشگاه
محمدحسین نوید فامیلی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 1200 | کوره تفتان 1200
سازنده دستگاه
تفتان کوره | ایران
توضیحات دستگاه
  • کوره 1200 درجه سیلسیوس
  • حجم 200 لیتر