قالب گیری گرم (مانت گرم)

نام خدمت
قالب گیری گرم (مانت گرم)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • دستگاه مانت گرم  جهت قالب گیری نمونه های متالوگرافی و مینرالوژی می باشد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
شماره تماس
82884376
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست