استریو میکروسکوپ

نام خدمت
استریو میکروسکوپ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برای مشاهدات با بزرگنمایی اندک از یک نمونه جامد مورد استفاده قرار می گیرند.
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
شماره تماس
82884376
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست