سرعت سنج 3 بعدی (vctrinoII)

نام خدمت
سرعت سنج 3 بعدی (vctrinoII)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت سرعت سیال در کانالهای روباز آزمایشگاهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سرعت سنج 3 بعدی (vctrinoII)
سازنده دستگاه
nortek | نروژ
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت سرعت سیال در کانالهای روباز آزمایشگاهی