برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)

نام خدمت
برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت  پروفیل رسوب در اثر آبشستگی در کانالهای روباز
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
برداشت پروفیل بستر(bedprofiler)
سازنده دستگاه
آداک ایرانیان | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • برداشت  پروفیل رسوب در اثر آبشستگی در کانالهای روباز