تزریق رسوب دانه ای(sand fider)

نام خدمت
تزریق رسوب دانه ای(sand fider)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تزریق رسوب دانه ای به داخل کانال آزمایشگاهی
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تزریق رسوب دانه ای(sand fider)
سازنده دستگاه
هستاران طب | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • تزریق رسوب دانه ای به داخل کانال آزمایشگاهی