ترازوی دیجیتال

نام خدمت
ترازوی دیجیتال
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
شماره تماس
82884376
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 5,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست