دستگاه دو بار تقطیر

نام خدمت
دستگاه دو بار تقطیر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه متالوگرافی
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر فرشید مالک
شماره تماس
82884376
تعرفه
به ازای هر لیتر مبلغ 10,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست