دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل

نام خدمت
دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دبی سنج الکترو مغناطیس پرتابل
سازنده دستگاه
flexim | اتحادیه اروپا
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری دبی سیال در لوله ها
  • حوزه آب و محیط زیست