ترازوی دیجیتال با دقت 0.01

نام خدمت
ترازوی دیجیتال با دقت 0.01
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • حوزه آب و محیط زیست
  • اندازه گیری وزن مواد با دقت 0.01
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 600,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی دیجیتال با دقت 0.01
سازنده دستگاه
AND | اتحادیه اروپا
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری وزن مواد با دقت 0.01