کانال مستقیم عریض

نام خدمت
کانال مستقیم عریض
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کانال مستقیم به عرض 2 متر و ارتفاع 90 سانت و طول 8 متر و دو پمپ به دبی مجموع 200 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف
آزمایشگاه
آزمایشگاه هیدرولیک
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کانال مستقیم عریض
سازنده دستگاه
آداک ایرانیان | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال مستقیم به عرض 2 متر و ارتفاع 90 سانت و طول 8 متر و دو پمپ به دبی مجموع 200 لیتر بر ثانیه به همراه هیدروگراف