کانال مستقیم عریض

نام خدمت
کانال مستقیم عریض
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کانال مستقیم با عرض 1 متر و ارتفاع 80 سانت و طول 12 متر و دبی 80 لیتر بر ثانیه
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه هیدرولیکی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 1,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کانال مستقیم عریض
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال مستقیم با عرض 1 متر و ارتفاع 80 سانت و طول 12 متر و دبی 80 لیتر بر ثانیه