کانال تولید موج

نام خدمت
کانال تولید موج
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • کانال با عرض 1متر و ارتفاع 1متر و طول 12 متر با قابلیت تولید موج و برداشت ارتفاع موج
آزمایشگاه
آزمایشگاه سازه دریایی
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی شفیعی فر
شماره تماس
82883984
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 3,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کانال تولید موج
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • حوزه آب و محیط زیست
  • کانال با عرض 1متر و ارتفاع 1متر و طول 12 متر با قابلیت تولید موج و برداشت ارتفاع موج