آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه

نام خدمت
آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 4,500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایش برش مستقیم تند شامل سه نمونه
  • حوزه آب و محیط زیست