آزمایش تحکیم کوچک

نام خدمت
آزمایش تحکیم کوچک
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این آزمایش ارائه دهنده روشی برای تعیین مقدار و سرعت تحکیم یک خاک در شرایط محصور شده جانبی با زهکشی قائم در معرض بارگذاری تنش کنترل شده است. 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 4
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدنوروز علیایی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش تحکیم کوچک
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • این آزمایش ارائه دهنده روشی برای تعیین مقدار و سرعت تحکیم یک خاک در شرایط محصور شده جانبی با زهکشی قائم در معرض بارگذاری تنش کنترل شده است.
  • حوزه آب و محیط زیست