آزمایش شکست بتن

نام خدمت
آزمایش شکست بتن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش شکست بتن
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایش شکست بتن
  • حوزه آب و محیط زیست