آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی

نام خدمت
آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 170,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش مقاومت کششی سنگ به روش برزیلی
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه
  • تعیین شاخص مقاومت سمگ توسط دستگاه بار نقطه ای سنگ انجام میشود.
  • حوزه آب و محیط زیست