آزمایش تک محوری سنگ

نام خدمت
آزمایش تک محوری سنگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 180,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش تک محوری سنگ
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایش تک محوری سنگ