آزمایش بار نقطه ای سنگ

نام خدمت
آزمایش بار نقطه ای سنگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تعیین شاخص مقاومت سمگ توسط دستگاه بار نقطه ای سنگ انجام میشود.
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش بار نقطه ای سنگ
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه
  • آزمایش بار نقطه ای سنگ 
  • حوزه آب و محیط زیست