برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر

نام خدمت
برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر
سازنده دستگاه
آزمون | ایران
توضیحات دستگاه
  • برش سنگ تا قطر 150 میلیمتر 
  • حوزه آب و محیط زیست