چمبر استوانه ای

نام خدمت
چمبر استوانه ای
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 500,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
چمبر استوانه ای
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • چمبر استوانه ای 
  • حوزه آب و محیط زیست