I-V Tracer

نام خدمت
I-V Tracer
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اندازه گیری منحنی های جریان ولتاژ.
آزمایشگاه
آزمایشگاه الکتروسرامیک
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر امین یوردخانی
شماره تماس
82883941
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
I-V Tracer
سازنده دستگاه
شریف سولار | ایران
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری منحنی های جریان ولتاژ.