کوره 1250

نام خدمت
کوره 1250
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه الکتروسرامیک
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر امین یوردخانی
شماره تماس
82883941
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کوره 1250
سازنده دستگاه
آذر کوره | ایران
توضیحات دستگاه