آون

نام خدمت
آون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تا دمای 200 درجه سانتیگراد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 50,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آون
سازنده دستگاه
شیماز | ایران
توضیحات دستگاه
  • تا دمای 200 درجه سانتیگراد.