PH متر

نام خدمت
PH متر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • اندازه گیری pH در محدوده 0 تا 14
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 70,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
pH متر
سازنده دستگاه
Jenway | انگلیس
توضیحات دستگاه
  • اندازه گیری pH در محدوده 0 تا 14