آزمایش تحکیم بزرگ

نام خدمت
آزمایش تحکیم بزرگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • این آزمایش ارائه دهنده روشی برای تعیین مقدار و سرعت تحکیم یک خاک در شرایط محصور شده جانبی با زهکشی قائم در معرض بارگذاری تنش کنترل شده است. 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 2
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر شهاب الدین یثربی
شماره تماس
82883932 - 82884967
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 3,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایش تحکیم بزرگ
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • این آزمایش ارائه دهنده روشی برای تعیین مقدار و سرعت تحکیم یک خاک در شرایط محصور شده جانبی با زهکشی قائم در معرض بارگذاری تنش کنترل شده است. 
  • حوزه آب و محیط زیست