دستگاه پوش داون

نام خدمت
دستگاه پوش داون
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • هدف از اين دستگاه انجام آزمايشهاي لرزه ای استاتیکی برای تعيين عملکرد لرزه‌ای سازه های ديوار نگهبان مي‌باشد. این سيستم از ترکيب بارگذاری استاتیکی  فزاینده (push-down) برای مدل­های فیزیکی کوچک مقیاس و تحلیل دینامیکی يک سیستم چنددرجه آزادي در پردازنده متصل به سيستم بارگذاري، استفاده می­کند. اين دستگاه تنها در دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد. 
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 1
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر علی کمک پناه
شماره تماس
82883932 - 82884988
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه پوش داون
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • هدف از اين دستگاه انجام آزمايشهاي لرزه ای استاتیکی برای تعيين عملکرد لرزه‌ای سازه های ديوار نگهبان مي‌باشد. این سيستم از ترکيب بارگذاری استاتیکی  فزاینده (push-down) برای مدل­های فیزیکی کوچک مقیاس و تحلیل دینامیکی يک سیستم چنددرجه آزادي در پردازنده متصل به سيستم بارگذاري، استفاده می­کند. اين دستگاه تنها در دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد. 
  • حوزه آب و محیط زیست