دستگاه سه محوری حقیقی سنگ

نام خدمت
دستگاه سه محوری حقیقی سنگ
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • با استفاده از اين دستگاه امکان اعمال تنش هاي اصلي مختلف در سه جهت به نمونه سنگ وجود دارد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه ژئوتکنیک (خاک و پی) 3
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمود یزدانی
شماره تماس
82883932 - 82884980
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه سه محوری حقیقی سنگ
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • با استفاده از اين دستگاه امکان اعمال تنش هاي اصلي مختلف در سه جهت به نمونه سنگ وجود دارد.