نقطه نرمی قیر

نام خدمت
نقطه نرمی قیر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • مناسب برای قیرهای خالص این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 357,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
نقطه نرمی قیر
سازنده دستگاه
تک آزما | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای قیرهای خالص  این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به تغییرات درجه حرارت آزمایش