نقطه اشتعال قیر

نام خدمت
نقطه اشتعال قیر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • مناسب برای قیرهای خالص میتوان حداکثر درجه حرارتی را که بدون خطر آتش سوزی  قیر را گرم کرد ، بدست آورد
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 405,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
نقطه اشتعال قیر
سازنده دستگاه
آزمایش ابزار | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای قیرهای خالص میتوان حداکثر درجه حرارتی را که بدون خطر آتش سوزی  قیر را گرم کرد ، بدست آورد