درجه نفوذ قیر

نام خدمت
درجه نفوذ قیر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • مناسب برای قیرهای خالص و دمیده تعین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده 
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 363,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
درجه نفوذ قیر
سازنده دستگاه
تک آزما | آلمان
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای قیرهای خالص و دمیده
  • تعین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده