پاندول انگلیسی

نام خدمت
پاندول انگلیسی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • تعیین مقاومت لغزشی لحظه ای استفاده در شرایط مرطوب و آب پاشی روی نمونه ها
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پاندول انگلیسی
سازنده دستگاه
کنترل | ایران
توضیحات دستگاه
  • تعیین مقاومت لغزشی لحظه ای
  • استفاده در شرایط مرطوب و آب پاشی روی نمونه ها