ویسکوزیمتر چرخشی

نام خدمت
ویسکوزیمتر چرخشی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه سرامیک-کامپوزیت
جایگاه سازمانی
دانشکده فنی و مهندسی گروه سرامیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر احسان طاهری نساج
شماره تماس
82883943
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ویسکوزیمتر چرخشی
سازنده دستگاه
Brookfield | ایالات متحده
توضیحات دستگاه