دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی

نام خدمت
دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • دارای پیچش سنج مجزا قابلیت اتصال پمپ هوا جهت وارد نمودن فشار مورد نیاز
آزمایشگاه
آزمایشگاه راه و ترابری
جایگاه سازمانی
دانشکده عمران و محیط زیست راه و ترابری
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید محمد اصغرزاده
شماره تماس
82883965
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه تعیین چسبندگی آسفالتهای حفاظتی
سازنده دستگاه
کنترل | ایران
توضیحات دستگاه
  • دارای پیچش سنج مجزا
  • قابلیت اتصال پمپ هوا جهت وارد نمودن فشار مورد نیاز